Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Quyền chọn FX

Quyền chọn (tài chính) là gì ?

08/05/2019, 3356

Quyền chọn (tiếng Anh: option) là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh (derivative securities) cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào...