Thành viên  NETELLER VIP
Thành viên  NETELLER VIP

Biểu đồ

3 mô hình ra quyết định

29/03/2019, 9330

Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị. Để giải quyết các vấn đề này, người ta thường phải xây dựng và lựa chọn các phương án tối ưu, đòi hỏi nhà...